За проекта

Експерти от различни асоциации и организации, работещи с деца имигранти, често трябва да разработват стратегии за интервенция по отношение на ефективното им социално приобщаване, за да осигурят преди всичко силен ангажимент в областта на неформалното езиково обучение. Имигрантските деца могат, да бъдат считани за лица със специални образователни потребности особено що се отнася до социално-културния аспект.

Проектът “Европейска мрежа за социално приобщаване” има за цел да приложи добрите практики, използвани в образованието, с компенсаторни инструменти и да ги прехвърли в неформалното езиково обучение за деца имигранти.

Проектът ще сравнява методите, разработени и приети в различните страни партньори, за да разработи модел за езиково обучение, който може да се използва независимо от страната на пристигане на децата.

Дейности

Проектът е насочен към следните конкретни цели:

 • Насърчаване на обмена на най-добри практики сред социалните работници в областта на неформалното езиково обучение на децата имигранти.
 • Насърчаване на признаването на неформалното и самостоятелното обучение в областта на образованието за възрастни.
 • Подобряване на международното измерение на дейностите в областта на образованието за възрастни.
 • Засилване на ролята на родителите и преподавателите в не формалния сектор на образование и в различни организации – като структури за подкрепа на социалното приобщаване на деца и тийнейджъри със специални образователни потребности.

Планирани дейности:

 • № 2. Краткосрочно съвместно обучение на преподаватери.Реципиентите са преподаватели от неформални организации
 • № 2. Локални образователни дейности, в които ще се експериментира модела, разработен по време на транснационалното неформално обучение
 • № 5. Международни партньорски срещи

съдружие

LOGOPHP

Website
Facebook Page

Организацията “People Help the People” се стреми да постигне социална солидарност, като приложи понятието “човешка интеграция” в света, като се позовава по-специално на Европа и средиземноморското пространство, чрез насърчаване и подкрепа на човешката личност и запазване и подобряване на историческото, културното и екологично наследство, интегрирано в общо устойчиво развитие.

Целта на “People Help the People” е да създават възможности за сътрудничество и партньорство, за да трансферират най-добрите практики от една страна в друга, с цел по-голяма интеграция между хората. Интеграция, която представлява не само усъвършенстване на чисто човешкото, но и лост за икономическо развитие и социално спасение. А Сицилия, идеологическата основа на тази мрежа, играе едновременно символична и стратегическа роля заедно, поставени в привилегировано географско положение в центъра на Средиземно море, като има традицията на хилядолетно чуждо владичество, кръстопът на цивилизациите, място на експериментиране и интеграция на народите.

Всички дейности на асоциацията са насочени към постигането на целите за социална солидарност и културна промоция, действия и дейности, насочени основно към хора в неравностойно положение или в условия на социална уязвимост в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги, опазването на околната среда, участието на публичните органи (Европейския съюз, страните от Средиземноморския басейн, италианската държава, регионите и общините) и частните субекти.

LogoBD

Website
Facebook Page

Целта на организацията “Butterfly Dreamer” е да подготви, популяризира и реализира в общностите на всички нива, проекти за развитие на образователни дейности, подобряване на местната общност, младежта, социално развитие, развитие на общността, инфраструктура, селско стопанство и получаване на необходимото вътрешно и външно финансиране за техния напредък.

Цели на организацията:

Основната цел на асоциацията е насочена към местната общност по отношение на културната, артистичната, религиозната, инфраструктурната, образователната, младежката, изследователската дейност, физическото, здравното, екологичното, икономическото и социалното развитие, защитата и насърчаването на професионалната или стопанската дейност.

Основни цели на организацията:

 • Подобряване на качеството на живот в резултат на реализацията на проекти за местната общност
 • Подкрепа за увеличаване на оперативното и финансовото състояние на автономните органи и дружествата, предоставящи местни обществени услуги
 • Развитие на институционалния капацитет на местното самоуправление
 • Разработване на инициативи и публично-частни партньорства
 • Растеж на образованието в местната общност чрез реализиране на образователни проекти
 • Организиране на семинари, консултации и маркетингови проучвания, работни срещи и изложби
 • Създаване на международни и местни партньорства, особено с асоциации, които популяризират същите идеи, като “Butterfly Dreamer”
 • Утвърждаване на интердисциплинарното образование и култура
 • Участие в Европейски проекти
 • Информация за възможностите за международно сътрудничество
 • Тематични лагери за ученици по въпросите на демокрацията, човешките права, индивидуалните отношения – румънски скаути
 • Изследване въздействието на алтернативните методи на преподаване
 • Проекти по теми като образование, публична администрация, инфраструктура, етнически малцинства, ромска култура, младеж, религия, спорт, здраве и стратегически проекти за безвъзмездна помощ
 • Запазване на паметници на културата
 • Подпомагане на бедните в неравностойно положение
 • Помощ за хора в неравностойно положение, деца и възрастни хора
 • Младежки дейности
 • Защита на околната среда и природата
logo

Website
Facebook Page

“Amigos de Europa” е асоциация, изцяло посветена на развитието на младежта. Нейната мисия е да стимулира и подкрепя активното, гражданско и отговорно участие на младите хора в образователната, социалната, културната и икономическата среда на общностите, в които живеят.

“Amigos de Europa” концентрира усилията си върху дейности с ясни цели, като например разработването, подкрепата и засилването на консултирането, информирането и формирането на процесите на съвременното поколение в европейски контекст. Тези цели ще бъдат постигнати чрез създаване на благоприятна среда в общностите на тези млади хора за повишаване на тяхното лично и професионално изпълнение. Нещо повече, техните нужди ще бъдат постоянно идентифицирани и изпълнявани чрез широк спектър от устойчиви дейности.

За доброто си функциониране асоциацията разчита на принципите на отговорно доброволчество, самомотивиране и самоопределение, активно гражданско участие, предприемане на инициатива, участие и сътрудничество, адаптивност, приемственост, компетентност, конкурентоспособност, приятелство, взаимно уважение и подкрепа, демокрация, прозрачност, справедливост, законност, трайност, социален диалог, толерантност, гъвкавост и недискриминация.

EURO-training Logo

Website

“ЕВРО-тренинг” е нестопанска и неправителствена организация, създадена през 2004 г. в Стара Загора, България.

Основната цел на сдружението е свързана с насърчаването и подкрепата на различни видове и форми на обучение.

Ние твърдо вярваме, че само добре образованите и обучени хора са в състояние да направят преход към икономика, основана на знанието, и могат значително да подобрят качеството на живот.

В ерата на ученето, предоставянето на подходящите знания и умения на хората е от решаващо значение за поддържането на високи и устойчиви равнища на заетост и доходна стабилност.

Но нашата визия за ерата на ученето е повече от заетост. Развитието на култура на учене ще помогне да се изгради обединено общество, ще се подпомогне създаването на лична независимост и ще се насърчи творчеството и иновациите.

Unknown

Facebook Page

Проектът “Ubuntu” (Международен културен център) е създаден през 2006 г. в сърцето на Баларо в центъра на Палермо, квартал с висок процент на имигранти и силно несигурно социално-икономическо състояние.

Основните цели на сдружението са:

 • да подкрепя местната младеж чрез обучение, подкрепа за търсене на работа и мобилност в чужбина;
 • насърчаване на международното сътрудничество и мобилността в областта на социалните услуги между сдружения и културни организации;
 • да подкрепя европейското сътрудничество в социалната сфера;
 • да популяризира като, цяло международното сътрудничество в социалния сектор и по-специално междукултурната комуникация.

Следвайки африканската философия, вдъхновена от името, основана на почтеност, добра воля и уважение към другите, тя се ражда с цел да помогне на имигрантските семейства, които живеят и работят в град Палермо.

Помощта на “Ubuntu” за семействата е конкретна. Асоциацията се грижи за децата от имигрантски семейства, така че родителите да могат да работят в спокойствие, като знаят, че има група от хора, които се грижат за малките им деца. Благодарение на приноса и моралната, човешка и конкретна подкрепа на много хора и асоциации, “Ubuntu” е най-накрая една топла и приветлива реалност, която защитава и подкрепя растежа и образованието на децата, посещаващи центъра. Основните услуги, предлагани на семействата, са подслон за бебета, след училищна дейност, юридическа и психологическа подкрепа за родителите, медицинска помощ.

“Ubuntu” участва в проекти за млади хора от създаването си през 2006 г. Имат широка мрежа от асоциации и организации, работещи в областта на социалните услуги в Италия и Европа. Дейностите се фокусират върху социалната работа като инструмент за професионален растеж и овластяване на младите хора. “Ubuntu” също така подкрепя младите хора, на които са възложени социални услуги, а от 2016 г. е акредитирана за домакин на доброволци по ЕДС. Техните работници са бивши европейски доброволци, които са решили да останат в Палермо и сега работят като социални работници в Палермо благодарение на програмите за младежки гаранции и стимулите.

LogoFamilyCenter

Website

Основната цел на фондация “Family Center” е да подкрепя всеобхватния растеж на семейния живот, по-специално социалните, културните, научните и образователните дейности. Организацията е със седалище в Bytom (провинция Силезия) в Полша.

Фондация “Family Center” си сътрудничи с международни организации, като сътрудничеството засяга реализацията на проекти в обмена на опит и трансфера на добри практики. Фондация “Family Center” осъществява международни научни изследвания, подготвя анализи на нуждите на участниците и разпространява резултатите.

Предприеманите дейности се отнасят до множество форми на подпомагане на семействата. Една от формите е психологическа консултация. Консултациите са свързани преди всичко с проблемите на родителите, семейните конфликти и трудностите с комуникацията в семейството.

Целите на фондацията са свързани с подпомагане на цялостното развитие на семейния живот, особено свързаните със социални, културни, научни, образователни и общественополезни дейности. Насърчаване на семейното учене чрез формално и неформално обучение в рамките на семейството. Общото образование на членовете на семейството. Създаване на подходящи условия за подкрепа на поколенията, солидарност между поколенията, предприемане на действия за интегриране на хора, застрашени от социалното изключване, защита на човешкото достойнство.