На 9 и 10 октомври 2017 в Стара Загора, България беше проведена първата партньорска среща на проект ENSI “Европейска мрежа за социално включване”, финансирана по програма “Еразмус + KA2” (KA2 за иновации и обмен на добри практики – стратегически партньорства в сферата на професионалното образование и обучение), на която бе представен проекта, партньорите и тяхната роля.

Проектът цели да представи неформалното образование като средство за включване за всички, особено за тези, които не са участвали във формална образователна система, като деца имигранти. Целта е да се сравнят методите и добрите практики, приети в различните страни партньори, за разработване на модели за изучаване на езици, които да се използват независимо от страната на произход.

Проектът има за цел да изведе важността и ролята на родителите и преподавателите в неформалния сектор и организации за подпомагане на социалното приобщаване на деца и юноши със специфични образователни потребности.

След първата партньорска среща всеки партньор ще изготви аналитичен доклад за трудностите при ученето и социалното приобщаване на децата и подрастващите с трудности и специални образователни потребности в ученето в собствената си страна. Анализът ще засегне и законодателните, методологическите, педагогическите и социално-образователните аспекти.

c8e1a556-c7a2-4a3f-b4d2-11022c44a8c0