Po pierwszym spotkaniu partnerskim w Starej Zagorze (Bułgaria), każdy z partnerów opracował raport analityczny na temat trudności w uczeniu się oraz na temat włączenia społecznego dzieci i nastolatków z trudnościami w nauce w ich kraju. Analiza skupiła się na aspektach legislacyjnych, metodologicznych, pedagogicznych i społeczno-edukacyjnych oraz porównała dobre praktyki stosowane przez operatorów w celu ułatwienia nauki języków i wiedzy społeczno-kulturalnej kraju przyjmującego dzieci imigrantów i młodych ludzi.
Raporty partnerów, zebrane przez Ubuntu i People Help the People, zostały omówione i przeanalizowane podczas drugiego spotkania partnerskiego, które odbyło się w Lucenie (Hiszpania) w dniach 1 i 2 marca 2018 r.

Najlepsze praktyki sprawdzone w każdym z krajów partnerskich zostaną porównane podczas Transnarodowego Działania Szkoleniowego (TC1) organizowanego przez Wnioskodawcę, Ludzie pomagają ludziom, we współpracy z UBUNTU, które odbędzie się w Palermo w dniach 21-25 maja 2018 r.

Foto_News2

WEZWANIE DLA UCZESTNIKÓW
Kurs szkoleniowy potrwa 5 dni i weźmie w nim udział n. 30 osób, w tym wychowawcy, pracownicy socjalni, rodzice dzieci imigrantów.
TC1 będzie przeprowadzony za pomocą nieformalnej metodologii z wykorzystaniem metody facylitacji, a zastosowana metoda będzie aktywnym uczestnictwem i kreatywną produkcją innowacyjnych rozwiązań mających zastosowanie w różnych kontekstach, tworząc model, który będzie testowany w każdym kraju partnerskim.

Kurs szkoleniowy będzie w języku angielskim (poziom A2-B1)