O projekcie

Eksperci ze stowarzyszeń i organizacji pracujących z dziećmi-imigrantami często muszą opracować strategie interwencyjne, dotyczące skutecznej integracji społecznej, które zapewniają przede wszystkim silne zaangażowanie w dziedzinie nieformalnego szkolenia językowego. Dzieci imigrantów mogą, wyłącznie ze względów społeczno-kulturowych, być uważane za osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt “Europejska sieć na rzecz integracji społecznej” ma na celu wykorzystanie dobrych praktyk stosowanych w edukacji z użyciem narzędzi wyrównawczych i przeniesienie ich na nieformalne szkolenia językowe dla dzieci imigrantów.

W ramach projektu zostaną porównane metody przyjęte w różnych krajach partnerskich w celu opracowania modelu nauki języków, który będzie mógł być stosowany niezależnie od kraju dziecka.

 

Aktywności

ENSI promuje konkretne cele:

 • Promowanie wymiany najlepszych praktyk wśród pracowników socjalnych w dziedzinie nieformalnego szkolenia językowego dzieci imigrantów.
 • Promowanie uznawania pozaformalnego i nieformalnego uczenia się w dziedzinie edukacji dorosłych.
 • Wzmocnienie międzynarodowego wymiaru działań w dziedzinie edukacji dorosłych.
 • Wzmacnianie roli rodziców i wychowawców w każdym formalnym sektorze i organizacjach, takich jak struktury wsparcia na rzecz integracji społecznej dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Plan aktywności to:

 • Nr 2 krótkoterminowe wspólne szkolenie personelu. Odbiorcami są wychowawcy nieformalnych organizacji
 • Nr 2 zajęcia edukacyjne w zakresie edukacji lokalnej, podczas których doświadcza się modelu opracowanego podczas ponadnarodowej edukacji pozaformalnej
 • Vr 5 Międzynarodowe Spotkania Partnerskie

 

Partnerstwo

LOGOPHP

Website
Facebook Page

“People Help the People” dąży do osiągnięcia solidarności społecznej poprzez pełne połączenie z całą koncepcją “ludzkiej integracji” na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i obszaru śródziemnomorskiego, poprzez promowanie osoby ludzkiej i odbudowę, zachowanie i umacnianie dziedzictwa historycznego, kulturowego i środowiskowego, zintegrowane z ogólnym zrównoważonym rozwojem.

Celem “People Help the People” jest utworzenie możliwości współpracy i partnerstwa w celu transferu najlepszych praktyk z jednego kraju do drugiego w dążeniu do większej integracji pomiędzy ludźmi. Integracja ta wspiera nie tylko rozwoj osobowy ale stanowi także dźwignię rozwoju gospodarczego i zmiany społecznej.Sycylia stanowi ideologiczną podstawę tej sieci, odgrywa również rolę symboliczną i strategiczną, poprzez umieszczenie w uprzywilejowanej pozycji geograficznej, w centrum Morza Śródziemnego, posiada tradycję sięgającą tysięcy lat, która uczyniła ją skrzyżowaniem cywilizacji, miejscem eksperymentów i integracji narodów.

Wszystkie działania Stowarzyszenia są ukierunkowane na osiągnięcie celów społecznej solidarności i promocji kulturalnej, działań i działań skierowanych przede wszystkim do osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub w warunkach społecznej wrażliwości, w dziedzinie edukacji, zdrowia, usług społecznych, ochrony środowiska, z zaangażowanie władz publicznych (Unia Europejska, kraje basenu Morza Śródziemnego, państwo włoskie, regiony i gminy) oraz podmiotów prywatnych.

LogoBD

Website
Facebook Page

Celem Butterfly Dreamer jest przygotowanie, promocja i wdrażanie do społeczności na wszystkich poziomach, projekty rozwoju działalności edukacyjnej, modernizacja społeczności lokalnej, młodzieży, rozwoju społecznego, rozwoju społeczności, infrastruktury, rolnictwa oraz uzyskanie niezbędnych wewnętrznych i zewnętrznych środków finansowych na ich postępy.

Cele organizacji

Głównym celem fundacji jest ukierunkowanie na społeczność lokalną w zakresie kultury, sztuki, religii, infrastruktury, edukacji, edukacji, młodzieży, badań, wychowania fizycznego, zdrowia, środowiska, rozwoju gospodarczego i społecznego, obrony i promocji zawodowej lub biznesowej.

Cele stowarzyszenia to:

 • Podniesienie jakości życia dzięki realizacji projektów w społecznościach lokalnych
 • Wspieranie zwiększonej wydajności operacyjnej i finansowej autonomicznych organów i przedsiębiorstw świadczących lokalne usługi publiczne
 • Rozwijanie zdolności instytucjonalnych samorządów lokalnych
 • Rozwijanie inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Rozwój edukacji w społecznościach lokalnych poprzez realizację projektów edukacyjnych
 • Organizowanie seminariów, warsztatów, konsultacji i badań rynku, szkoleń, warsztatów i wystaw
 • Nawiązanie międzynarodowych i krajowych partnerstw, szczególnie ze stowarzyszeniami promującymi te same idee, co Butterfly Dreamer
 • Afirmacja edukacji interdyscyplinarnej i kultury
 • Udział w projektach finansowanych przez UE
 • Informacje o możliwościach międzynarodowej współpracy
 • Tematyczne obozy dla studentów dotyczące problematyki demokracji, praw człowieka, indywidualnego związku – rumuńscy zwiadowcy społeczności
 • Badanie wpływu alternatywnych metod nauczania
 • Projekty na takie tematy, jak edukacja, administracja publiczna, infrastruktura, mniejszości etniczne, kultura romska, młodzież, religia, sport, zdrowie i strategiczne projekty dotacyjne
 • Konserwacja zabytków kultury;
 • Pomoc dla osób ubogich znajdujących się w trudnej sytuacji
 • Pomoc dla osób w trudnej sytuacji fizycznej, dzieci i osób starszych
 • Aktywność młodzieży
 • Ochrona środowiska i przyrody
logo

Website
Facebook Page

“Amigos de Europa” to stowarzyszenie całkowicie poświęcone rozwojowi młodzieży. Jego misją jest stymulowanie i wspieranie aktywnego, obywatelskiego i odpowiedzialnego uczestnictwa młodych ludzi w środowisku edukacyjnym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym społeczności, w których żyją.

Amigos de Europa koncentruje swoje wysiłki na działaniach o jasnych celach, takich jak opracowywanie, wspieranie i wzmacnianie doradztwa, informowania i kształtowania procesów generowania celu w kontekście europejskim. Cele te zostaną osiągnięte poprzez stworzenie sprzyjającego środowiska społeczności tych młodych ludzi dla poprawy ich osobistych i zawodowych wyników. Ponadto ich potrzeby będą stale identyfikowane i realizowane poprzez szeroki wachlarz zrównoważonych działań.

Dla dobrego funkcjonowania stowarzyszenie opiera się na zasadach odpowiedzialnego wolontariatu, motywacji i samostanowienia, aktywnego uczestnictwa obywatelskiego, podejmowania inicjatyw, zaangażowania i współpracy, zdolności dostosowawczych, ciągłości, kompetencji, konkurencyjności, przyjaźni, wzajemnego szacunku i wsparcia, demokracja, przejrzystość, sprawiedliwość, legalność, trwałość, dialog społeczny, tolerancja, wszechstronność i brak dyskryminacji.

EURO-training Logo

Website

“EURO-training” to organizacja non-profit i organizacja pozarządowa, założona w 2004 r. i mająca swoją siedzibę w mieście Stara Zagora w Bułgarii.

Naszym głównym celem jest promowanie i wspieranie różnego rodzaju form działań szkoleniowych.

Jesteśmy przekonani, że tylko dobrze wykształceni i wyszkoleni ludzie są w stanie dokonać przejścia do gospodarki opartej na wiedzy i mogą znacznie poprawić jakość życia.

W epoce wiedzy, wyposażanie ludzi w odpowiednią wiedzę i umiejętności jest kluczowe dla utrzymania wysokiego i zrównoważonego poziomu zatrudnienia i stabilności cen.

Ale nasza wizja epoki wiedzy to coś więcej niż zatrudnienie. Rozwój kultury uczenia się pomoże budować zjednoczone społeczeństwo, pomagać w tworzeniu osobistej niezależności oraz we wspieraniu kreatywności i innowacyjności.

Unknown

Facebook Page

UBUNTU (Międzynarodowe Ccentrum Kultury) jest dobrowolnym stowarzyszeniem na Sycylii. Projekt Ubuntu powstał w 2006 r. W sercu Ballarò w centrum Palermo, dzielnicy o wysokim wskaźniku imigracji i wysoce niepewnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Głównymi celami stowarzyszenia są:

 • wspieranie lokalnej młodzieży poprzez szkolenia, wsparcie w poszukiwanua pracy i mobilność za granicą;
 • zachęcanie do międzynarodowej współpracy i mobilności w dziedzinie usług społecznych pomiędzy stowarzyszeniami i organizacjami kulturalnymi;
 • wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie społecznej;
 • promowanie międzynarodowej współpracy w sektorze społecznym, w szczególności komunikacji międzykulturowej.

Zgodnie z afrykańską filozofią inspirowaną nazwą, opartą na uczciwości, dobrej woli i szacunku dla innych, narodziła się w celu pomocy rodzinom imigrantów mieszkającym i pracującym w mieście Palermo.

Ubuntu kierujepomoc dla rodzin, która jest konkretna. Stowarzyszenie opiekuje się dziećmi rodzin imigrantów, aby rodzice mogli iść do pracy ze spokojem, wiedząc, że jest grupa ludzi, którzy dbają o swoich maluchów. Dzięki wkładowi i moralnemu, ludzkiemu i konkretnemu wsparciu wielu osób i stowarzyszeń, Ubuntu jest wreszcie ciepłą i przyjazną rzeczywistością, która chroni i wspiera rozwój i edukację dzieci uczęszczających do ośrodka. Główne usługi oferowane rodzinom to: miejsce zabaw dla dzieci, zajęcia pozalekcyjne, wsparcie prawne i psychologiczne dla rodziców, wsparcie medyczne.

Ubuntu jest zaangażowana w projekty dla młodych ludzi od czasu utworzenia w 2006 roku. Mamy szeroką sieć stowarzyszeń i organizacji działających w dziedzinie usług socjalnych we Włoszech i Europie. Nasze działania koncentrują się na pracy socjalnej jako narzędziu rozwoju zawodowego i umacnianiu młodych ludzi. Ubuntu przyjmuje także młodych ludzi, którym powierzono usługi socjalne, a od 2016 roku jest akredytowany do przyjmowania wolontariuszy EVS. Nasi pracownicy to byli europejscy wolontariusze, którzy zdecydowali się pozostać w Palermo, a obecnie pracują jako pracownicy socjalni w Palermo dzięki programom gwarancji dla młodzieży i zachętom.

LogoFamilyCenter

Website

Głównym celem “Fundacji Centrum Rodziny” jest wspieranie wszechstronnego rozwoju życia rodzinnego, w szczególności działań społecznych, kulturalnych, naukowych i edukacyjnych. Organizacja ma siedzibę w Bytomiu (woj. Śląskie) w Polsce.

Fundacja Family Centre współpracuje z organizacjami międzynarodowymi. Współpraca dotyczy realizacji projektów w zakresie wymiany doświadczeń i transferu dobrych praktyk. Fundacja Family Center podejmuje międzynarodowe badania naukowe, przygotowuje analizę potrzeb uczestników i rozpowszechnia wyników.

Podejmowane działania dotyczą wielu form wsparcia rodzin. Jedną z postaci są konsultacje psychologiczne. Konsultacje dotyczą spraw rodzicielskich, konfliktów i trudności komunikacyjnych w rodzinie.

Celem Fundacji jest wspieranie kompleksowego rozwoju życia rodzinnego, w szczególności działań społecznych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i pożytku publicznego. Fundacja promuje uczenie się w rodzinie poprzez formalną i nieformalną edukację w rodzinie. Fndacja przyczynia się do tworzenia odpowiednich warunków wspierania osób starszych, umacnianie solidarności międzypokoleniowej, podejmuje działania na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrony godności ludzkiej.